Hva er psykiatriske diagnoser?

Selv om de fleste diagnoser bygger på det samme diagnostiske grunnprinsippet, er det visse forhold som kompliserer bildet når vi snakker om psykiatriske diagnoser.

Psykiatriske diagnoser er ikke det samme som sykdommer, det er tilstander.

En psykiatrisk diagnose er en gruppe med symptomer som ofte opptrer samtidig. Personer med samme diagnose kan ha ulike kombinasjoner av plagene som er samlet i gruppen.

Diagnosen bygger på hvilken sammensetning av plager du har og hvor mange plager du har. Sammenligner vi med influensa, hjerteinfarkt, benbrudd eller diabetes, er det en tydelig forskjell. Ved de psykiatriske diagnosene finnes det nemlig ingen blodprøver eller røntgenbilder som kan hjelpe oss å forstå plagene på samme måte som en del andre kroppslige sykdommer/skader.

Hadde vi et optimalt diagnosesystem ville vi ønske at en diagnose kunne gi oss eksakt viten om både årsaken til at en ble syk, behandlingen som ville hjelpe og hvordan det ville gå med en.

Vi vet ikke nok om hvorfor og hvordan man utvikler forskjellige typer psykiske lidelser ennå. Ofte kan forskjellige typer psykiske lidelser ha mange av de samme symptomene. Vi har heller ingen standard behandling vi kan gi alle fordi mennesker har forskjellige behov selv om de kan ha samme diagnose.

Vi kan si noe om hvordan en gruppe vil reagere statistisk sett, eller på gruppenivå, som vi sier. Undersøker vi mange mennesker med den samme diagnosen vil man kunne regne ut sannsynligheter, men når det gjelder den enkelte vil det være store forskjeller.

Når det gjelder hvordan det går med en på lang sikt, har vi heller ingen klare svar. Her er det store variasjoner. Samtidig forskes det intensivt på dette, og stadig fremkommer ny kunnskap.