Kan man klage på bruk av tvang?

Personen og hans eller hennes pårørende har rett til å klage på bruk av tvang. Da er det viktig å vite at noen klager skal til Statsforvalteren, andre til kontrollkommisjonen.

Klage på behandling uten eget samtykke (for eksempel tvangsmedisinering) skal til Statsforvalteren.no som er statens representant i et fylke.

Man kan klage innen 48 timer etter at behandling uten eget samtykke (for eksempel tvangsmedisinering) er bestemt. I utgangspunktet må behandling uten eget samtykke utsettes til klagen er behandlet. Hvis det er fare for helseskade, kan personalet likevel sette i gang behandling uten eget samtykke før klagen er behandlet.

Alle andre klager som gjelder tvang skal til kontrollkommisjonen.

Alle psykiatriske avdelinger skal ha en kontrollkommisjon. En kontrollkommisjon er en gruppe mennesker som skal passe på at personer som får behandling har det bra. Hver kontrollkommisjon består av en jurist (dommer), en lege og to andre medlemmer.

En av disse to siste medlemmene skal selv ha fått behandling i psykiatrien, ha et familiemedlem som har fått behandling, eller på andre måter ha erfaring med pasientrettigheter.

Ingen av medlemmene i kontrollkommisjonen kan ha en annen jobb på avdelingen det gjelder. Behandlere kan gi informasjon om hvordan man kommer i kontakt med kontrollkommisjonen.

Hva skjer når man klager?
Hovedregelen er at en klage skal behandles innen to uker. Når man klager til fylkesmannen, vil fylkesmannen komme og snakke med personen som har klaget. Når man klager til kontrollkommisjonen, får personen anledning til å legge frem klagen sin i et møte med kontrollkommisjonen. I dette møtet kan man ha med seg en advokat. Legen eller psykologen som har besluttet tvangen får også lov til å si sin mening i dette møtet.

Hvis personen ikke får medhold i sin klage, kan han eller hun ikke klage på samme sak før det har gått 6 måneder. Hvis man ikke får medhold, kan man ta saken videre til en domstol.

Når man klager på bruk av tvang, har man i noen tilfeller rett til gratis advokathjelp. Dette gjelder klage på opprettelse, forlengelse og avslutning av tvungent psykisk helsevern, klage på tvungen observasjon, klage på overføring til annen avdeling og klage på behandling uten samtykke (for eksempel tvangsmedisinering). Personer som er 12 – 16 år får også gratis advokathjelp. Ved klage på andre typer tvang kan advokaten søke om gratis rettshjelp.