Kognitiv trening

Når du har vansker med å konsentrere deg, å huske ting, å tenke fort nok, å planlegge eller organisere, kalles dette kognitive vansker.

Mange med psykoselidelse eller bipolar lidelse opplever at det blir vanskelig å få til skole eller jobb, lese bøker eller følge med på TV, filmer eller samtaler med andre. Dette kan skyldes symptomer, men det er også vanlig å oppleve kognitive vansker ved psykoe- eller bipolar lidelse.

Det finnes tester som undersøker dette og som inngår i det som kalles en nevropsykologisk utredning. En slik utredning tar ca. 2-3 timer og anbefales for alle som får en psykoselidelse fordi den er nyttig når man skal planlegge behandling, skolegang eller arbeid.

Det finnes behandling for disse vanskene som kalles kognitiv trening. Der forsøker man å trene opp oppmerksomhet, hukommelse og tempo ved å bruke databaserte oppgaver eller oppgaver der man bruker papir og blyant. Målet er å forbedre den kognitive funksjonen for så å bedre funksjonen i hverdagslivet.

Treningen består av tilbakemeldinger fra en terapeut som også lærer bort måter å håndtere og kompensere for vanskene. Man gjør øvelser og repetisjoner og lærer strategier. Det er også fokus på å overføre det man lærer til hverdagssituasjoner.

Kognitiv trening har vist seg å ha god effekt. De siste årene er det blitt tydelig at det fører til bedre livskvalitet og fungering i hverdagen, spesielt når man får denne behandlingen sammen med andre behandlingstilbud som arbeidsrettede tiltak.

De norske retningslinjene for behandling av psykoselidelser ble laget før det fantes nok forskning som viste god effekt av kognitiv trening. Dermed er kognitiv trening ikke med blant de mest anbefalte behandlingsformene i retningslinjene våre.

I Skottland er retningslinjen nylig oppdatert og kognitiv trening inngår blant de anbefalte behandlingsformene. Det antas dermed at de norske retningslinjene vil inkludere kognitiv trening ved neste oppdatering.

Siden tilbudet om kognitiv trening foreløpig er lite utbredt er det viktig å merke seg at det er flere ting personer med kognitive vansker og deres nærmeste kan gjøre i form av tilrettelegging både hjemme, i behandling og på skole og i arbeid. Dette innebærer bruk av hjelpemidler som visuelle planer (ukeplaner og dagsplaner) og tekniske hjelpemidler i form av spesialfunksjoner på datamaskiner og mobiltelefoner.

Praktisk hjelp og tilpasninger i arbeid og skole er også viktig. Det finnes råd om hvordan man kan tilrettelegge for å håndtere kognitive vansker i heftet Kognitiv svikt ved psykoser_2010

For mer konkret informasjon om tilrettelegging med tips og råd ved kognitive vansker, se «Hvordan håndtere kognitive vansker» under fanen «TIPS på veien framover».

Kilder

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. Oslo: Helsedirektoratet (2013).

Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar. Oslo: Helsedirektoratet (2012).

NICE guidelines