Miljøterapi

Hvis du er innlagt på en døgnenhet vil miljøet der du oppholder deg være tilrettelagt og inngå som en del av behandlingen. Dette kalles miljøterapi.

Mange med psykoselidelse og bipolar lidelse har behov for et opphold på en døgnenhet en eller annen gang i løpet av sykdomsforløpet. Det å være på en døgnenhet handler ikke bare om å «være» eller oppholde seg der. Miljøet på en døgnenhet legges til rette slik at dette også har en god effekt på personene som oppholder seg der. Miljøet er også en del av behandlingen. Dette kalles «miljøterapi» og innebærer at personalet som jobber i miljøet (sykepleiere, vernepleiere osv.) hjelper deg å forbedre hvordan du fungerer i dagliglivet og hvordan du skal håndtere symptomer. Du får hjelp til å innføre en god døgnrytme og finne balanse mellom å være aktiv og å hvile. Du får også hjelp til å finne ut av og håndtere vanskelige symptomer. For de som sliter sosialt, gir miljøterapien gode muligheter til å øve på dette både sammen med miljøpersonalet og andre pasienter.

Forskning viser at pasienter opplever forholdet eller relasjonen til miljøpersonalet som det viktigste ved miljøterapi. Pasienter legger vekt på at personalet skal være empatiske, forståelsesfulle og interesserte i den situasjonen de befinner seg i. De er også opptatt av at personalet tar seg god tid og skaper et trygt miljø rundt dem. I tillegg er det å få ta del i og engasjere seg i behandlingen og aktivitetene på enheten, viktig for pasientene.

Forskning har også vist at de mest fornøyde pasientene er de som oppfatter miljøet på døgnenheten som strukturert og støttende, med lite sinne og aggresjon. Det anbefales derfor at døgnenheter jevnlig undersøker hvordan miljøet er.

Kognitiv miljøterapi

Det finnes miljøterapi som er basert på den kognitive modellen for psykiske lidelser (se «Kognitiv terapi»). Det vil si at miljøpersonalet forsøker å hjelpe deg med å legge merke til og utfordre tanker og antagelser knyttet til dine psykiske problemer eller symptomer i selve situasjonene der de dukker opp i hverdagen. Opplæring i informasjon om egen lidelse er også en viktig del av dette.