Sosial ferdighetstrening

Enkelte med psykoselidelse synes det er vanskelig å forholde seg til sosiale relasjoner. Noen blir usikre på hvordan de skal være eller oppføre seg. Andre føler seg sosialt klønete i spesifikke situasjoner eller aktiviteter.

Det kan føles vanskelig å uttrykke følelser på en effektiv måte ovenfor andre.

Sosial ferdighetstrening er en strukturert metode rettet mot personer med psykoselidelse. Først undersøker man hvilke utfordringer som finnes og i hvilke situasjoner eller innen hvilke aktiviteter du opplever vanskene. Deretter trener du individuelt eller i gruppe på sosiale ferdigheter knyttet til dine opplevde utfordringer.

Det er viktig å fokusere på klart definerte aktiviteter, situasjoner og problemer som du møter i ditt virkelige liv. Like fullt må de ulike ferdighetene deles inn i mindre delmål som du øver på å mestre. Man beveger seg gradvis fra mindre mål til større sosiale oppgaver, og man bruker rollespill og modell-læring.

Du blir oppfordret til å trene mellom behandlingsmøtene. Målet er at ferdighetene du øver på i møtene skal overføres til din virkelige hverdag. Treningen bør ledes av erfarne behandlere og følge en strukturert plan for å ha best effekt.

Sosial ferdighetstrening har vist seg å bedre sosial ferdighet til de som deltar, noe som sannsynligvis bedrer livskvalitet og fungering.

Kilder

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. Oslo: Helsedirektoratet (2013).

Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar. Oslo: Helsedirektoratet (2012).

NICE guidelines