Institusjoner i psykisk helsevern

Det finnes flere steder i psykisk helsevern som tilbyr behandling.

Team for tidlig oppdagelse og behandling av psykose(TIPS, TOPS, TIRe o.l.)

Vi vet at sjansen for å bli frisk fra psykoselidelse er større hvis man kommer raskt i gang med behandling. Derfor er det i noen deler av landet opprettet egne team for psykoselidelser med fokus på tidlig oppstart av behandling.

Disse kan ha forskjellige navn, for eksempel TIPS-team (Tidlig Intervensjon ved Psykose), TOPS (Tidlig Oppdaging av Psykose) TIRe (Tidlig intervensjon og rehablitering) og lignende.

Mange steder kan man ta direkte kontakt med slike team uten å ha henvisning fra fastlege. Ofte har teamene egne telefonnumre, for at man raskt og lett kan komme direkte i kontakt med dem.

I disse teamene jobber det helsepersonell, for eksempel leger, psykologer og sykepleiere. De kan gi råd til mennesker som rammes av psykiske lidelser for første gang. Hvis man tror at en person holder på å utvikle en psykose, vil teamene tilby hjelp til å komme i gang med utredning og videre behandling.

Psykoseteamene vil ofte være tilknyttet et distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller en sykehusavdeling.

Hvis du lurer på om det er et slikt team der du bor, kan du kontakte fastlegen eller ditt lokale DPS.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) er den delen av spesialisthelsetjenesten som tilbyr utredning og behandling til barn og ungdom under 18 år, og til deres familier.

«Poliklinikk» betyr at man har avtaler der, men man er ikke innlagt. Hvilken BUP du hører til, avhenger av hvor du bor.

Felles for de som kommer til BUP er at de har vansker som skaper mistrivsel og/eller vanskeligheter i hverdagen. Personer under 18 år som får psykose eller bipolar lidelse bør få behandling i BUP.

For å få behandling i BUP må det sendes en henvisning fra lege, psykolog eller barnevernsleder. Legen kan for eksempel være fastlege, skolelege eller lege på helsestasjon for ungdom. Hvis du fra før har snakket med helsesykepleier om vanskene dine, kan helsesykepleier skrive et brev som legges ved.

Den som henviser gjør det i enighet med deg. Hvis du er under 16 år sendes henvisning i enighet med foreldrene dine. Hvis du får behandling i BUP, er det du som er hovedpersonen. Det er likevel vanlig at behandlere i BUP også snakker med foreldrene dine.

Her finner du en lenke til helsenorge.no om Helserettigheter for barn og unge

I BUP jobber det forskjellig helsepersonell, for eksempel lege, /psykiater, psykolog/psykologspesialist, familieterapeut, klinisk pedagog, klinisk sosionom og sykepleiere.

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Et distriktspsykiatrisk senter (DPS) er den delen av psykisk helsevern som har hovedansvaret for utredning og behandling av psykiske lidelser for voksne, både i akuttsituasjoner og når noen henvises.

Det finnes DPS’er i nesten hele landet, og hvilken DPS du tilhører er avhengig av hvor du bor. DPS’ene kan ha forskjellige avdelinger og team, og dette varier noe fra sted til sted.

Eksempler på forskjellige funksjoner er:

  • Poliklinikk hvor man møter til utredning eller behandling mens man bor hjemme.
  • Døgnavdelinger for korte eller lengre opphold.
  • Ambulante team med helsepersonell som kan reise hjem til pasienter ved behov.
  • Team for tidlig oppdagelse og behandling av psykose (se over).

Hovedregelen er at man må ha en henvisning fra fastlege eller legevakt for utredning og behandling ved et DPS. På DPS’ene jobber det forskjellig helsepersonell, blant annet leger, psykiatere, psykologer og psykologspesialister, hjelpepleiere, sykepleiere og sosionomer.

Sykehusavdelinger i psykisk helsevern

Sykehusavdelinger i psykisk helsevern kalles ofte «psykiatriske avdelinger» på folkemunne.

Disse avdelingene har ansvar for utredning og behandling som ofte krever en annen spisskompetanse og mer personale enn avdelingene på DPS’ene. Det kan dreie seg om behandling av akutte tilstander, og ofte mer kompliserte og alvorlige tilstander som for eksempel høy risiko for selvmord. Noen ganger dreier det seg også om en øket risiko for vold.

Det finnes flere typer sykehusavdelinger i psykisk helsevern. Noen er akuttavdelinger som tar i mot personer med akutte tilstander for kortere eller lenger opphold. Det finnes også sykehusavdelinger for lengre opphold.

Noen avdelinger er «åpne», det vil si at dørene holdes ulåste. Andre avdelinger er «lukkede», det vil si at dørene holdes låst og at personalet må låse opp for å slippe folk ut og inn. Det kan høres drastisk ut, men noen pasienter blir vurdert som så dårlige at man i en periode beslutter at det er best om de ikke forlater avdelingen.

I praksis vil låst dør også forhindre at uvedkommende kommer inn. Noen føler en trygghet ved det.

Også i sykehusavdelingene jobber det forskjellige typer helsepersonell som leger, psykiatere, psykologer og psykologspesialister, hjelpepleiere, sykepleiere, og sosionomer.

Mange personer med psykose- eller bipolar lidelse trenger ikke innleggelse på psykiatriske sykehusavdelinger noen gang, men kan få god hjelp på en psykiatrisk poliklinikk ved et DPS eller en BUP.

Andre personer vil i kortere eller lengre perioder ha behov for sykehusopphold, for eksempel i akutte faser av sykdommen.

Det er alltid ønskelig at innleggelse skjer frivillig, men noen ganger er det nødvendig med innleggelse på tvang (Se Bruk av tvang i behandling av psykiske lidelser

Avtalespesialister (privatpraktiserende psykologer og psykiatere)

Avtalespesialistene er leger og psykologer som er spesialister, og som får driftstilskudd fra staten.

Dette driftstilskuddet betyr at du som pasient får dekket deler av utgiftene til behandlingen, og at du vanligvis bare betaler en egenandel.

Det finnes også andre privatpraktiserende psykologer og spesialister som ikke får driftstilskudd. Hvis du får behandling hos en av disse, må du betale alle utgifter selv.

Avtalespesialister behandler personer med tilstander der innleggelse ikke er nødvendig. Skal du til en avtalespesialist, må du henvises fra fastlegen din. Hvis du ikke henvises, gjelder ikke avtalen om driftstilskudd, og du må dekke alle utgiftene selv.

Her finner du en oversikt over avtalespesialister: Avtalespesialister – helsenorge.no