Hvordan ser de ulike tilbudene ut i vårt lange land?

Inntil nå har alle helseforetakene fulgt opp dette og tilbyr egne legemiddelfrie tilbud.

Ettersom det er store variasjoner i organiseringen av de ulike tilbudene, kan det være en ide å se på hvordan de ulike helseforetakene presenterer seg selv og tilbudet sitt:

Legemiddelfrie behandlingstilbud

Helse Nord

Psykisk helse- og rusklinikken, UNN Åsgård, Tromsø: 6 plasser i egen enhet. Pasienter med psykose- eller bipolare lidelser prioritere

Helse Midt

DPS Vegsund, Ålesund: 3 sengeplasser og 3 dagtilbud i egen enhet for pasienter med angst, depresjon og personlighetsproblematikk.

Helse Vest

Benytter etter behov eksisterende plasser ved de ulike DPS-ene i hovedsak til pasienter med psykoselidelser.

Helse Sør-Øst

Akershus universitetssykehus:
DPS Nedre Romerike: 7 plasser i egen enhet, pasienter med psykose- eller bipolare lidelser prioriteres.

Oslo universitetssykehus
Søndre Oslo DPS, døgnbehandlingsenhet 2. Medisinfritt behandlingstilbud er for personer med alvorlig psykisk lidelse som tradisjonelt er behandlet medikamentelt, men ønsker en medisinfri behandling. Personer med psykoselidelser og bipolare lidelser vil være prioritert.

Sykehuset i Østfold:
Inntil 6 døgnplasser ved Haldenklinikken, DPS Halden-Sarpsborg. Inngår i ordinær sengepost. Individuelle vurderinger av tilstander som oppfyller vanlige kriterier for døgninnleggelse.

Lovisenberg Diakonale sykehus:
2 plasser integrert i det øvrige døgntilbudet. Pasienter med psykoselidelser og bipolare lidelser prioriteres.

Diakonhjemmet:
Har ikke faste plasser for legemiddelfri behandling, men 1-2 plasser integrert i Allmennpsykiatrisk døgnenhet. Tilbudet tilpasses behov.

Vestre Viken:
Inntil 5 plasser ved Bærum og Kongsberg DPS. Personer med psykoselidelser og bipolare lidelser prioriteres. Plassene er integrert i det ordinære behandlingstilbudet. 6 plasser ved BET-seksjonen ved Blakstad for personer med alvorlige psykiske lidelser.

Sykehuset Vestfold:
4 døgnplasser, ved Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er tilbudet integrert i det ordinære behandlingstilbudet, både i poliklinikk og i døgnposter. Tilbudet ble utarbeidet for dem med alvorlig psykisk lidelse, men skal i prinsippet være diagnoseuavhengig. I tillegg 6 BET-plasser.

Sørlandet sykehus:
4 døgn- og 4 dagplasser lokalisert ved DPS Lister. Prioriterte diagnoser: depresjon, angst og søvnproblemer. Organisert i eget team og bygg.

Sykehuset Innlandet:
Har ikke dedikerte enheter/senger, legemiddelfri behandling er integrert i de ordinære pasienttilbudene. Især TIPS Sanderud har fokus på dette.

Sykehuset Telemark:
4 plasser på DPS døgnposter, 2 i Porsgrunn og 2 i Seljord. Behandler hovedsakelig psykoselidelser. Sengene er integrert i de respektive seksjonene.
I tillegg tilbyr den private stiftelsen Hurdalsjøen Recoverysenter 60 plasser uavhengig av diagnose.

I tillegg tilbyr den private stiftelsen Hurdalsjøen Recoverysenter 60 plasser uavhengig av diagnose.

Informasjonen om de ulike tilbudene er hentet fra denne reportasjen i psykologtidsskriftet

Informasjonen i reportasjen oppgis å være delvis basert på nettsøk og delvis på svar fra helseforetakene. Vær oppmerksom på at de legemiddelfrie behandlingstilbudene kan ha endret seg. Ta kontakt med det enkelte helseforetak for oppdatert informasjon.