Om tjenesten

Kjære leser!

Denne siden har vi laget som en hjelp til personer som utredes eller behandles for psykose- eller bipolar lidelse i spesialisthelsetjenesten. Kanskje er du en av disse? Eller kanskje er du en venn, eller et familiemedlem? Som behandler og kliniker kan du også ha god nytte av denne siden, kanskje også i samarbeid med pasienter. Flere har god erfaring med dette.

Uavhengig av hvem du er; dette er et forsøk på å knytte delene sammen til en helhet, og samle all viktig informasjon på ett sted. Hva skjer fra du kalles inn til time/innlegges til du skrives ut igjen? Hva kan du forvente deg? Hvordan kan du selv best legge til rette for din egen bedring?

Vi har sett det som særlig viktig å kvalitetssikre tematikk og innhold i samarbeid med personer med egenerfaring, og har benyttet oss av et eget «idépanel» i denne prosessen. Panelet har bestått av personer med pasienterfaringer både når det gjelder psykose- og bipolar lidelse. De har bidratt med tekster og muntlige innspill, i fokusgrupper og individuelt.

For oss har dette vært en uvurderlig støtte og inspirasjon i arbeidet. Uten disse kloke bidragene ville siden vært fattigere på både ord og innhold.

Alle skribentene har klinisk erfaring med behandling av psykose og bipolar lidelse, og mange har forskningsbakgrunn fra de samme feltene. Det er jo en kjent sak at forskere har sitt eget stammespråk, og dette har vi jobbet mye med sammen med vårt kompetente idépanel. Vi håper resultatet har blitt lesbart for de fleste.

Innholdet i dette nettstedet er utformet i tråd med de nasjonale retningslinjene for psykose og bipolar lidelse. Dette har vi gjort av to årsaker:

For det første bygger retningslinjene på oppdatert faglitteratur. Det bidrar til å sikre kvalitet og retning på det faglige innholdet.

For det andre varierer tilbudene i det ganske land. Vi vet fra forskning at den opplyste brukeren er den største endringsagenten. Når brukere etterspør god behandling har det effekt. Det fordrer imidlertid at man vet hva man skal spørre etter. Vi har valgt å ikke legge inn for mange referanser i selve teksten, men har samlet en del kilder og ressurser til slutt i hver artikkel.

Til slutt vil vi gjerne oppfordre brukere av nettsiden til å melde tilbake, både ris og ros. Vi er også interessert i nye temaer, og tilbakemeldinger på temaer som ikke er godt nok dekket.

Vårt håp er at denne siden kan bli et levende sted der du kan finne informasjon og inspirasjon til å komme i gang eller fortsette med din individuelle bedringsprosess.

Det er du som er hovedpersonen!

Bidragsytere:

Idépanelet ved TIPS Sør-Øst som består av unge mennesker med egen erfaring med symptomer og behandling av psykoselidelse og bipolar lidelse. Dette er engasjerte, sterke unge mennesker som bidrar med en innsikt i problematikken som er svært verdifull for alle prosjekter ved TIPS Sør-Øst.

Sofie Aminoff er psykolog og PhD. Hun er ansatt ved NORMENT og har også et engasjement ved TIPS Sør-Øst. Sofie har interessert seg spesielt for personer med bipolar lidelse i tidlig fase. Dette er mennesker som ofte blir diagnostisert for sent. Videre er hun opptatt av affektlabilitet ved bipolar lidelse, det vil si hvordan og hvorfor man svinger i humøret, og genetikk relatert til utvikling av psykiske lidelser.

Elizabeth Ann Barrett er psykologspesialist og PhD, Ansatt ved TIPS Sør-Øst. Beth har lang erfaring med behandling og forskning på psykoselidelser. Hun har interessert seg spesielt for unge pasienter med depresjon og selvmordstanker, og er opptatt av å få formidlet hvor viktig det er å få hjelp for slike tanker. I tillegg er hun svært opptatt av at alle skal få god søvn! Videre forskning vil fokusere på dette.

Lars-Christian Berentzen er spesialist i psykiatri og overlege ved TIPS-teamet ved Nydalen DPS. Han har lang erfaring med behandling av psykose. Han har også vært involvert i utviklingen av bedre tilgang til helsetjenester for pasienter med psykose i opptaksområdet til Oslo universitetssykehus. Han har også et engasjement ved TIPS Sør-Øst for å følge opp dette arbeidet.

Akiah Ottesen Berg er psykolog og PhD. Hun er ansatt ved TIPS Ung ved OUS Mortensrud, og tilknyttet NORMENT som forsker. Akiah har forsket på psykose hos innvandrere og hvilke utfordringer denne gruppen står i. Hun er også opptatt av hvordan tidlige traumer henger sammen med utvikling av psykose.

Karoline Gaarder Fløystad er utdannet sosionom. Hun er spesielt opptatt av hvordan komplekse ting formidles overfor psykisk syke. Hun har i dette prosjektet særlig vært ansvarlig for utformingen av tekstene som omhandler økonomi. Det er et tema mange psykisk syke har etterlyst informasjon om og som det derfor er viktig å formidle i et lett forståelig språk.

Inger Stølan Hymer er psykiatrisk sykepleier og har spesialisert seg på familiearbeid. Hun driver en-familiegrupper i Østfold, og jobber aktivt for at flest mulig skal lære nytten av et godt familiesamarbeid. Inger er ens vært populær veileder og foredragsholder. Samtidig har hun bidratt til organisering av gode helsetjenester for personer med psykoselidelse i Østfold. Hun er ansatt i en bistilling ved TIPS Sør-Øst.

Erlend Gardsjord er lege og stipendiat ved NORMENT. Han forsker på subjektiv livskvalitet ved psykose, og er svært opptatt av hvordan vi bør jobbe i psykisk helsevern for å fremme dette hos våre brukere. Erlend er også engasjert i utvikling av ny teknologi og helsetjenester, og har vært involvert i prosjekter rundt dette.

Kristine Gjermundsen er litteraturviter og kommunikasjonsrådgiver for TIPS Sør-Øst. Hun har stått for redigeringen av det digitale innholdet på nettsiden og har ansvar for kommunikasjon og spredning av informasjon fra TIPS Sør-Øst. Kristine har også et engasjement i utviklingen av nye digitale verktøy for samhandling og kommunikasjon mellom behandler og bruker.

Trine Vik Lagerberg er psykologspesialist, PhD og leder for seksjon for psykoseforskning ved NORMENT. Trine har forsket mye på psykose, bipolar lidelse og rusbruk. Hun er også opptatt av hvordan vi kan bruke ny teknologi som et hjelpemiddel for få mer informasjon om hvordan rusmiddelbruk henger sammen hvor mye man er plaget av symptomer. I tillegg jobber Trine for tilrettelegging av bedre helsetjenester for pasienter med bipolar lidelse.

Kristin Lie Romm er spesialist i psykiatri, PhD, førsteamanuensis ved UiO og leder av TIPS Sør-Øst. Hun har lang klinisk erfaring og har interessert seg spesielt for hvordan selvfølelse, depresjon og sosial angst kan samspille med symptomer på psykose. Hun er også opptatt av samtaleterapi, spesielt kognitiv terapi. I løpet av de siste årene har hun fokusert spesielt på utvikling av bedre tilgang på helsetjenester for unge pasienter med psykose, og hvordan digital teknologi kan bidra til bedre behandling.

Carmen Simonsen er psykologspesialist og PhD, ansatt ved TIPS Sør-Øst og tilknyttet NORMENT. Hun har lang klinisk erfaring med utredning og behandling av ungdom og unge voksne med alvorlig psykisk lidelse. Hun har tidligere forsket på kognitive vansker ved psykoselidelse og bipolar lidelse, og er opptatt av at dette tas hensyn til i behandlingen. De siste årene har hun forsket på bedring ved alvorlig psykisk lidelse og er opptatt av hvordan miljøet kan påvirke dette.

Siri Tove Sæland er administrasjonkonsulent ved TIPS Sør-Øst, hun har lang erfaring med sosialpedagogisk arbeid og har ansvar for kontakten og kommunikasjonen med brukerrådet ved TIPS Sør-Øst. Siri har erfaring fra teater og annen scenekunst, dette kommer godt med ved behov for kreative innspill til våre prosesser ved TIPS Sør-Øst.

Tor Gunnar Værnes er psykologspesialist og stipendiat. Han forsker på selvforstyrrelser hos mennesker med psykoselidelse, og er opptatt av at dette skal tas på alvor som et plagsomt fenomen hos brukere av våre helsetjenester. Tor Gunnar er også opptatt av hvordan tidligere traumer kan virke inn på menneskers sårbarhet for å utvikle psykose.